Procurement

Information
Name Избор на изпълнител за изпълнение на дейности по визуализация и публичност по проект: „За моето бъдеще“ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, Договор за безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН – BG16RFOP001-5.001-0018-C01, процедура на директно предоставяне №BG16RFОP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца"
Number 77-00-23
Date 5/22/2018
Object Услуги
Participation deadline 5/30/2018 5:00:00 PM
State Opened
Valid from 5/22/2018
Valid to 5/30/2018
Description Избор на изпълнител за изпълнение на дейности по визуализация и публичност по проект: „За моето бъдеще“ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, Договор за безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН – BG16RFOP001-5.001-0018-C01, процедура на директно предоставяне № BG16RFОP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца"
Principal Община град Добрич
Procedure Покана до определени лица
Number in PPA -
Link to PPA -
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
70-00-898 | 22.5.2018 г. 5/22/2018 Покана за участие в обществена поръчка по реда на чл.191 ал.1 от ЗОП
70-00-899 | 22.5.2018 г. 5/22/2018 Покана за участие в обществена поръчка по реда на чл.191 ал.1 от ЗОП
77-00-37 | 27.7.2018 г. 7/27/2018 Съобщение за прекратяване на обявено възлагане