Procurement

Information
Name Доставка на оборудване и принадлежности за офиса, необходими за изпълнение на проект: „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на гр. Добрич – етап 1
Number Р-99
Date 12/20/2017
Object Доставки
Participation deadline 1/8/2018 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 12/20/2017
Valid to 1/8/2018
Description „Доставка на оборудване и принадлежности за офиса, необходими за изпълнение на проект: „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на гр. Добрич – етап 1“; Обществената поръчка обхваща дейности по доставка на оборудване и материали за обезпечаване на административните нужди във връзка с администрирането, архивиране, мониторинг, докладване, отчитане и управлението на инвестиционен проект: „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на гр. Добрич – етап 1“, финансиран с финансовата подкрепа на ЕС, чрез приоритетна ос 1 „Води“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, чрез Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-1.006-0003-C01 (№ Д-34-58/30.12.2016г.).
Principal Община град Добрич
Procedure Пряко договаряне
Number in PPA 00383-2017-0041
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333532383331
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
Р-99 | 20.12.2017 г. 12/20/2017 Решение на Кмет за откриване на обществена поръчка
70-00-2318 | 20.12.2017 г. 12/20/2017 Покана за участие в процедура
15-00-258 | 20.12.2017 г. 12/20/2017 Обща информация
15-00-259 | 20.12.2017 г. 12/20/2017 Информация за участие
15-00-21 | 21.2.2018 г. 2/21/2018 Протокол