Procurement

Information
Name Избор на изпълнител за превоз на хора с увреждания със специално пригоден за целта автобус
Number Р-2
Date 1/12/2018
Object Услуги
Participation deadline 2/5/2018 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 1/12/2018
Valid to 2/5/2018
Description Обхвата от дейностите включени в настоящата поръчка се изразява в приемане на подадените заявки по телефона на граждани, които желаят да се възползват от услугата, на предварително посочен от фирмата телефон. Дейсностите по настоящата обществена поръчка включват: изпращане на автобус до адрес на потребителя на посочената услуга, извозването му до посочено от него място (адрес) и връщането му в посочен от него часови интервал обратно до неговия адрес. Клиентът ще заплаща цена за услугата равностойна на цената на билет в градския транспорт. Превозвачът е длъжен да издаде билет на потребителя на услугата. Останалите средства (разликата в цената) се изплащат от Общината в зависимост от пробега на автобуса. Извозването задължително се извършва с автобус, отговарящ на техническите спецификации, в настоящата обществена поръчка.
Principal Община град Добрич
Procedure Публично състезание
Number in PPA 00383-2018-0001
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333533333433
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
Р-2 | 12.1.2018 г. 1/12/2018 Решение на Кмет за откриване на обществена поръчка
12-24-1 | 12.1.2018 г. 1/12/2018 Обявление за обществена поръчка
15-00-3 | 12.1.2018 г. 1/12/2018 Информация за участие
15-00-4 | 12.1.2018 г. 1/12/2018 Обща информация
77-00-2 | 7.2.2018 г. 2/7/2018 Съобщение за отваряне на цени