Procurement

Information
Name Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по обособени позиции
Number Р-63
Date 9/14/2018
Object Доставки
Participation deadline 10/10/2018 5:00:00 PM
State Opened
Valid from 9/14/2018
Valid to 10/10/2018
Description Обособена позиция №1 (ОП №1): „Доставка и монтаж на обзавеждане за Община град Добрич и второстепенните разпоредители с бюджетни средства“ Обособена позиция №2 (ОП №2): „Доставка и монтаж на електроуреди за детски ясли, детски градини и социални услуги “ Обособена позиция №3 (ОП №3): „Доставка на фитнес оборудване за ДЦПЛУ и ЦСРИ“ – възложена по реда на чл.21, ал.6 ЗОП.
Principal Община град Добрич
Procedure Публично състезание
Number in PPA 00383-2018-0027
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333631343136
Documents
Number Date published Name
Р-63 | 14.9.2018 г. 9/14/2018 Решение за откриване на процедура по обществена поръчка
12-24-96 | 14.9.2018 г. 9/14/2018 Обявление за публикуване на обществена поръчка
15-00-146 | 14.9.2018 г. 9/14/2018 Обща информация
15-00-147 | 14.9.2018 г. 9/14/2018 Информация за участие