Procurement

Information
Name Сметосъбиране и сметoизвозване на твърди битови отпадъци от територията на Община град Добрич
Number P-79
Date 10/5/2017
Object Услуги
Participation deadline 11/13/2017 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 10/5/2017
Valid to 11/13/2017
Description При изпълнение на поръчката следва да се извърши: Предоставяне на услуги по сметосъбиране и сметoизвозване на твърди битови отпадъци от територията на Община град Добрич При изпълнение на поръчката ще се извършват следните дейности: 1. Събиране и транспортиране на отпадъци от контейнери до съоръжение за третиране 2. Събиране и транспортиране на биоотпадъци /хранителни и кухненски/ до съоръжение за третиране 3. Събиране и транспортиране на отпадъци от улични кошчета до съораженията за третиране. 4. Събиране и транспортиране на зелени отпадъци (събиране, раздробяване и транспорт до депо Стожер) от контейнери.
Principal Община град Добрич
Procedure Открита процедура
Number in PPA 00383-2017-0033
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333530333939
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
Р-79 | 5.10.2017 г. 10/9/2017 Решение на Кмет за откриване на обществена поръчка
12-24-119 | 5.10.2017 г. 10/9/2017 Обявление за обществена поръчка
15-00-210 | 5.10.2017 г. 10/10/2017 Информация за участие
15-00-211 | 5.10.2017 г. 10/10/2017 Обща информация
77-00-43 | 20.11.2017 г. 11/20/2017 Съобщение за отваряне на цени