Procurement

Information
Name Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от територията на Община град Добрич
Number Р-66
Date 10/8/2018
Object Услуги
Participation deadline 11/15/2018 5:00:00 PM
State Opened
Valid from 10/8/2018
Valid to 11/15/2018
Description При изпълнение на поръчката следва да се извърши: Предоставяне на услуги по сметосъбиране и сметoизвозване на твърди битови отпадъци от територията на Община град Добрич. При изпълнение на поръчката ще се извършват следните дейности: 1. Събиране и транспортиране на отпадъци от контейнери и улични кошчета до съоръжение за третиране. 2. Събиране и транспортиране на биоотпадъци /хранителни и кухненски/ до съоръжение за третиране. 3. Транспортиране на отпадъци до съоръжение за третиране. 4. Товарене и транспортиране на отпадъци до съоръжение за третиране. 5. Събиране и транспортиране на зелени отпадъци (събиране, раздробяване и транспорт до депо Стожер) от контейнери.
Principal Община град Добрич
Procedure Открита процедура
Number in PPA 00383-2018-0029
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333632313734
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
Р-66 | 8.10.2018 г. 10/11/2018 Решение на за откриване
12-24-103 | 8.10.2018 г. 10/11/2018 Обявление за публикуване
15-00-163 | 11.10.2018 г. 10/11/2018 Обща информация
15-00-164 | 11.10.2018 г. 10/11/2018 Информация за участие