Procurement

Information
Name Доставка на канцеларски материали и офис оборудване за Община Добрич
Number 77-00-10
Date 6/16/2017
Object Доставки
Participation deadline 7/3/2017 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 6/16/2017
Valid to 7/3/2017
Description Доставка на канцеларски материали и офис оборудване за Община Добрич, съгласно приложени Технически спецификации. Предметът на обществената поръчка включва три обособени позиции: 1.Обособена позиция – ОП 1 „Доставка на изделия от хартия”; 2.Обособена позиция - ОП 2 „Доставка на оборудване и принадлежности за офиса“ 3.Обособена позиция - ОП 3 „Доставка на канцеларски материали, включени в списъка по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП“ На основание чл.12, ал.1 от Закона за обществени поръчки, предмета на обществената поръчка е включен в Утвърден с Решение на Министерски съвет №591/18.07.2016 г. списък на стоките и услугите съобразно Общия терминологичен речник, които са предназначени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански обекти, чиято основна цел е социално и професионално интегриране на хора с увреждания или хора в неравностойно положение. Обществената поръчка предвижда доставка на канцеларски материали и офис оборудване, необходими за Община град Добрич. Техническите спецификации за стоките, са подробно описани в Документацията за обществена поръчка. Срок за изпълнение на поръчката – 12 месеца.
Principal Кметът на Община град Добрич
Procedure Събиране на оферти с обява
Number in PPA 9065685
Link to PPA http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9065685
Documents
Number Date published Name
77-00-10 | 16.6.2017 г. 6/16/2017 Обява
12-24-80 | 16.6.2017 г. 6/16/2017 Информация за публикуване на обява
15-00-108 | 16.6.2017 г. 6/16/2017 Информация за участие
15-00-109 | 16.6.2017 г. 6/16/2017 Обща информация като лице за контакти, номер на телефон и факс, пощенски адрес и електронен адрес на отговорното за съответната обществена поръчка длъжностно лице
12-24-85 | 28.6.2017 г. 6/28/2017 Информация за удължаване на първоначален срок за получаване на оферти